ОРГАН ЗА КОНТРОЛ – МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Извършва контрол и оценка за съответствието на:

1. Физични фактори на работната среда

1.1 Микроклимат

 • измерване на температура
 • измерване на относителна влажност на въздуха
 • измерване на скорост на въздуха

1.2 Осветление

 • измерване на осветеност

1.3 Шум

 • измерване на шум в работна, битова и околна среда

1.4 Електромагнитни полета

 • измерване на електромагнитни полета генерирани от
  различни източници в работна, битова и околна среда

1.5 Вибрации

 • измерване на вибрации при работа

2. Химични фактори на работната среда

 • измерване на общ и фин прах
 • измерване на химични агенти

3. Вентилационни инсталации

 • измерване на вентилационни инсталации

4. Климатични инсталации

 • измерване на климатици и климатични системи

5. Електрически уредби и съоръжения до 1000V

 • измерване на импеданс на контура "фаза-защитен проводник"
 • измерване на съпротивление на изолация
 • измерване на съпротивление на защитни заземителни инсталации
 • измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
 • измерване на прекъсвачи за защитно изключване

6. Материали /твърди, течни, прахообразни/ и изделия

 • измерване на статично електричество

Оценката за съответствието се документира в Сертификат за съответствие.